Novela vyhlášky o školním stravování od ledna 2015

yhláška č. 107/2005 S., o školním stravování

Návrh novely vyhlášky o školním stravování[1] reaguje na stále častější požadavky rodičů, kteří pro své nemocné děti požadují dietní stravování – jedná se především o rodiče dětí s celiakií (nesnášenlivost lepku), diabetem I. typu, rekonvalescence po hepatitidě. Vyloučení ze školního stravování tyto děti poškozuje v jejich právech a má negativní sociální a psychické následky. Doposud nebylo dietní stravování ve školních jídelnách legislativně upraveno a to bránilo školním jídelnám dietní stravu připravovat.

Stávající právní stav

Dietní stravování dosud není považováno za součást školního stravování. Stanovené výživové normy a finanční limity neumožňují dietní stravu připravovat. Školní jídelny se proto oprávněně zdráhají poskytovat diety žákům a studentům se zvláštními potřebami.

 Cílový stav

Školní jídelny s dostatečným materiálním a personálním zabezpečení budou poskytovat dietní stravu strávníkům, jejichž zdravotní stav to dle posouzení lékaře vyžaduje, a zároveň budou motivovat ostatní zařízení, aby se postupně připravovala na variantu, kdy se dietní stravování stane neoddělitelnou součástí školního stravování.

Očekávané přínosy

Hlavním přínosem bude umožnit stravování žákům a studentů, kteří se v současné době nemohou ve školních stravovacích zařízeních stravovat. Předpokládá se take zvýšení kvalifikace pracovníků zařízení školního stravování a zkvalitňování poskytovaných služeb

Úprava problematiky dietního stravování

  • Výběr potravin, receptura, jídelní lístek a způsob přípravy jídel vydávaných v rámci dietního školního stravování musí být určeny nutričním terapeutem[1]
  • Strávníkům, jejichž zdravotní stav posoudil registrující poskytovatel zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost tak, že jejich stravování vyžaduje omezení podle dietního režimu, může provozovatel stravovacích služeb poskytovat školní stravování v dietním režimu (dále jen „dietní školní stravování“), a to za podmínek stanovených v případě zařízení školního stravování jeho vnitřním řádem a v případě jiné osoby poskytující stravovací služby jejím vnitřním předpisem“
  • V rámci dietního školního stravování může školní jídelna vydávat i jídla připravená jiným provozovatelem stravovacích služeb, pokud tento provozovatel stravovacích služeb zajistí jejich přípravu
  • Zvýšení finančních limitů na přípravu dietní stravy
  • Úprava výživovývh norem pro dietní stravování

 

Vypořádání připomínek

V připomínkovém řízení byla uvedena důležitá připomínka ze strany ČMKOS (Českomoravská konfederace odborových svazů). Níže uvedené vybrané připomínky nebyly akceptovány s odůvodněním, že zavedení diet bude pro provozovny školního stravování dobrovolné proto se novela nebude zabývat personálním a technickým zabezpečením provozoven. Rozhodnutí a také zodpovědnost bude ponechána plně na zařízeních školního stravování. Může se tak stát, že se vyhláška mine účinkem.

Připomínky ČMKOS:

- zajistit dostupné školení – vzdělání pracovníků na tyto výkony

- vedoucí jídelen mnohdy nemají odbornou střední školu s maturitou, a tak jsou vedoucími školních jídelen ekonomky, gymnazistky a podobně; odbornost vedoucích jídelen by se měla znovu zpřísnit, protože pokud chceme vařit také dietní stravu, tak nemůže být ve vedení jídelen maturantka ze střední školy, která je zaměřena úplně jiným směrem, praxe v tomto případě nestačí.

Očekávané problémy s implementací v praxi

Problematiku zavedení změn do praxe lze zjednodušeně vyjádřit ve třech bodech: vyškolený personál, oddělený prostor pro přípravu diet a financování času stráveného přípravou diet. Součástí noveyl není řešení systému školení nepedagogických pracovníků. Jaksi se předpokládá, že se školy a školní jídelny vyškolí sami. To je nereálné a bude to znamenat zdravotní riziko pro alergiky, celiaky a další žáky  dietami.

 

Pokud máte stejný názor jako my, připojte se k našim aktivitám, které usilují o změnu v přístupu MŠMT.

 

[1]Zdroj: Portál ODok. Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o šk